پروژه زهکشی و آبیاری کرم آباد

پروژه طراحی و ساخت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﻤﻪ اﺻﻠﯽ ۵۰ الی ۴۵۰ میلیمتر  پلی اتیلن و به همراه ﻟﺘﺮاﻟﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿﺎری و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽﮐﻼﺳﯿﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﺑﭙﺎش و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺳﻨﺘﺮﭘﯿﻮت و ﻣﺎﻧﯿﻔﻠﺪ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای در ۷۰۰۰ هکتار به منظور ایجاد…

Read More

احداث خط انتقال و ایستگاه تعلیق فشار گاز ماکو و خط انتقال گاز ۶ اینچ شوط

گازرسانی به شهرهای ماکو و شوط بوسیله خطوط انتقال و تاسیسات شیر انشعاب، شیر انتهایی و ایستگاه حفاظت از زنگ منشعب از خط انتقال گاز ۴۰ اینچ تبریز بازرگان اجرا و به بهره برداری رسیده است. اجرای کلیه عملیات این دو خط انتقال توسط شرکت مهندسی ایران ارتباط انجام پذیرفت و مردم شهرهای ماکو و…

Read More