گازرسانی به منطقه ۵ شمال تهران

تاریخ انجام پروژه

1378

شرح کلی پروژه

به منظور گازرسانی به منطقه 5 شمال تهران، خطوط انتقال، تغذیه، شبکه فولادی و پلی اتیلن و نصب انشعاب از سوی کارفرما گاز استان تهران به شرکت مهندسی ایران ارتباط واگذار شد و با اجرای این پروژه بزرگ ضمن تقویت خطوط گاز، به 8000 واحد مسکونی و تجاری گازرسانی گردید. این پروژه با تهیه و اجرای سه دستگاه ایستگاه تقلیل فشار و چندین ایستگاه حفاظت از زنگ پشتیبانی و حفاظت می گردد.

دامنه کار

– انجام کلیه عملیات شناسایی، نقشه برداری، پیاده کردن مسیر، برش آسفالت و عملیات مسیرسازی

– انجام عملیات خاکبرداری، حفاری کانال خط انتقال و شبکه گازرسانی

– جوشکاری و خم کاری لوله های فولادی، شیرآلات و اتصالات فولادی و اجرای شبکه پلی اتیلن

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه گاز و حفاظت از زنگ

– انجام عملیات حمل، ریسه و جوشکاری

– انجام عملیات تزریق گاز و راه اندازی خط انتقال گاز

اهم مقادیر

– انجام عملیات نفشه برداری 101،000 مترطول

– مسیرسازی 101،000 مترطول

– حفاری کانال 101،000 مترطول

– ریسه و جوشکاری خط انتقال گاز 101،000 مترطول

– تست هیدرو استاتیک خط انتقال گاز 101،000 مترطول

– انجام عملیات ساختمانی و مکانیکال ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ 3 دستگاه

– راه اندازی و تزریق گاز خطوط گازرسانی

– نصب 8000 انشعاب گاز خانگی و تجاری

عنوانمقدار
کارفرماشرکت ملی گاز ایران
دستگاه نظارتشرکت گاز استان تهران
مدت انجام پروژههفتصد روز
محل انجام پروژهشهر تهران
وضعیت پروژهتحویل قطعی