عملیات حصارکشی و تسطیح محوطه پسمانگور

تاریخ انجام پروژه

1388

شرح کلی پروژه

این پروژه به منظور استقلال و خودکفایی در صنعت هسته ای کشور و ایجاد سایت پسمانداری صنعت هسته ای در استان اصفهان شهرستان انارک شامل بخشهای اجرای عملیات خاکبرداری، تسطیح زمین و احداث راههای دسترسی سایت، ساخت و نصب و اجرای حصار اطراف محوطه و اجرای ساختان ورود و خروج در زمینی به مساحت 4 میلیون متر مربع توسط این شرکت اجراء گردیده است.

دامنه کار

– خاکبرداری و رسیدن به نقاط کد مورد نظر براساس نقشه ها

– خاکبرداری و کوبیدن و تسطیح محوطه

– خاکبرداری و اجرای فونداسیون و دیوار حصار اطراف محوطه

– نصب فنس و حصار اطراف محوطه

– ساخت ورودی ساختمان نگهبانی محوطه

– تهیه کلیه مصالح فلزی و بتن جهت اجرای حصار

اهم مقادیر

– خاکبرداری در انواع زمین های خاکی، سنگی و انفجاری حدود 1،500،000 مترمکعب

– تهیه و کوبیدن خاک مناسب به حجم 50،000 مترمکعب

– قالب بندی فلزی در سطح 9،000 مترمربع

– تهیه انواع حصار فلزی، آرماتور و مصالح فلزی به وزن 350،000 کیلوگرم

– تهیه و اجرای انواع بتن مسلح به حجم 2،000 مترمکعب

– اجرای راه های دسترسی داخلی بطول 4،000 متر

عنوانمقدار
کارفرماشرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران
دستگاه نظارتمهندسین مشاور صنعتی ایران
مدت انجام پروژهپنج ماه و بیست و چهار ماه دوره نگهداری
محل انجام پروژهشهرستان انارک
وضعیت پروژهتحویل قطعی