پروژه زهکشی و آبیاری کرم آباد

تاریخ انجام پروژه

1395

شرح کلی پروژه

پروژه طراحی و ساخت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﻤﻪ اﺻﻠﯽ 50 الی 450 میلیمتر  پلی اتیلن و به همراه ﻟﺘﺮاﻟﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻬﺎي آﺑﯿﺎري و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽﮐﻼﺳﯿﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﺑﭙﺎش و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ ﺳﻨﺘﺮﭘﯿﻮت و ﻣﺎﻧﯿﻔﻠﺪ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آﺑﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي در 7000 هکتار به منظور ایجاد مدیریت منابع آبی و برقراری رفاه حال مردم منطقه جهت ایجاد بستر اشتغال زایی احداث گردیده است . محدوده عملیات در استان آذربایجان غربی شهرستان ﮐﺮم آﺑﺎد در 30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﺎﮐﻮ و 13 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﭘﻠﺪﺷﺖ که ﺷﺎﻣﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﻼﻧﻠﻮ ، ﻗﻮرﺷﺎﻗﻠﻮ ، ﺷﺎهﭘﺴﻨﺪ ، ﮐﺮم آﺑﺎد ، ﻗﯿﺎﺳﯽ ، ﻣﺮﮔﻦ ، ﺳﻨﻖ و ﻃﻮره ، ﺗﭙﻪﺳﯽ دﻟﯿﮏ می گردد .

دامنه کار

– طراحی و احداث شبکه فرعی آبیاری در وسعت حدود 7000 هکتار

– ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي اﺟﺮای جهت مدیریت منابع آبی رودخانه مرزی ارس

– اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﮐﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ در ﺳﻄﺢ 300 ﻫﮑﺘﺎر از اراضی منطقه

– طراحی و اجراء 3500 هکتار آبیاری بارانی کلاسیک ، 1200 هکتار آبیاری بارانی سنترپبوت و 1600 هکتار آبیاری ﻗﻄﺮه اي

– ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ از ﻗﻄﺮ 50 اﻟﯽ 450 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 3100 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

– ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث ﺟﺎدهﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻨﺎر ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ، ﮐﻨﺎر زﻫﮑﺸﻬﺎ و ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺰرﻋﻪ روﯾﻪ ﺷﻨﯽ ﺑطول 380 کیلومتر

– انجام عملیات خاکی شامل انواع خاکبرداری و خاکریزی به حجم حدوداً 1،000،000 متر مکعب

– احداث ﺳﺎزهﻫﺎي آﺑﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﯿﺪروﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

– ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی

اهم مقادیر

– احداث ابنیه فنی شامل ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻮك ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ، ﺗﺨﻠﯿﻪ آب و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا 1400 عدد

– اﺟﺮاي راﯾﺰر ﭘﻠﯿﻤﺮي و ﺷﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﻠﯿﻤﺮي به تعداد حدود 160،000 عدد

– ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺑﻪ تعداد 80 ایستگاه

– اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺘﺮﭘﯿﻮت

– اﺟﺮاي ﺗﻨﺒﻮﺷﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 160،000 عدد

– اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﺷﯿﺮآﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﻨﺞ ﻫﺎ ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎ ، ﺳﻪ راﻫﯽ و زاﻧﻮﺋﯽ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه

عنوانمقدار
کارفرماوزارت جهاد کشاورزی- ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸــﯽ ﻓﺮﻋﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي کشور
دستگاه نظارتمهندسین مشاور آبدان فراز
مدت انجام پروژهیک هزار و دویست و شصد روز و دوازده ماه دوره بهره برداری
محل انجام پروژهآذربایجان غربی ﭘﻠﺪﺷﺖ - محدوده اراضی کرم آباد
وضعیت پروژهدر دست اجرا