پروژه ساماندهی آبهای سطحی خیابان بنی هاشم

تاریخ انجام پروژه

1392

شرح کلی پروژه

در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ در ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰ اﻃﺮاف آن ﺷﺪه اﺳﺖ.

پروژه ساماندهی آبهای سطحی در جهت جمع آوری و مدیریت آبهای سطحی شهر تهران در منطقه 4 شهرداری حدفاصل بزرگراه زین الدین و خیابان بنی هاشم توسط این شرکت به انجام رسیده.

پروژه فوق در یکی از پر ترافیک ترین خیابان های شهر اجرا گردیده به همین دلیل روش اجرای آن با حفر تونل انجام و سپس لوله ها به داخل تونل انتقال و نصب شده، سپس با اجرای ساپورت و کلاف های فلزی ضمن ایمن سازی دیواره تونل با بتون پاششی، فضای باقی مانده تونل با بتن انجام گرفته است.

دامنه کار

– تهیه و تامین کلیه مصالح مورد نیاز پروژه از جمله لوله های اصلی براساس صورت مصالح پیمان

– اجرای خطوط لوله پلی اتیلن در اقطار 900 الی 1200 میلیمتر و لوله های فرعی 315 الی 500 میلیمتر، اجرای آدم روها و نصب و راه اندازی تاسیسات جانبی

اهم مقادیر

– خاکبرداری در انواع زمین های خاکی و سنگی حدود 200،000 مترمکعب

– تهیه انواع خاک مناسب به حجم 250،000 مترمکعب

– اجرای لوله گذاری انواع پلی اتیلن به اقطار 900 الی 1200 میلمتر بطول 2،100 متر

– اجرای انواع درناژ به حجم 1،000 مترمکعب و انواع دیوار چینی در سطح 500 مترمربع

– اجرای انواع کارهای فلزی شامل میلگرد ، کلاف فلزی و … به وزن 600،000 کیلوگرم

– اجرای انواع بتون ریزی به حجم 10،000 متر مکعب

– ساخت و نصب انواع فریم های حفاظتی به مقدار حدود 400000 کیلوگرم

– بتن پاششی دیواره تونل به مقدار حدود 2500 متر مکعب

 

 

عنوانمقدار
کارفرماشرکت فاضلاب تهران
دستگاه نظارتمهندسین مشاور پارس آب تدبیر
مدت انجام پروژهنه ماه
محل انجام پروژهشهر تهران منطقه 4 شهرداری (خیابان بنی هاشم)
وضعیت پروژهتحویل قطعی