خط انتقال گاز از کوهدشت به پلدختر

تاریخ انجام پروژه

1383

شرح کلی پروژه

اجرای عملیات خط لوله انتقال گاز 12 اینچ جهت گازرسانی به شهر پلدختر و توسعه زیر ساخت های استان و رفع محرومیت از این منطقه توسط این شرکت اجراء گردیده است. طول اجرای این خط 50 کیلومتر و کلیه عملیات اجرایی شامل مسیر سازی، عملیات مکانیکال و راه اندازی آن بر عهده این شرکت بوده است.

دامنه کار

– اجرای کلیه عملیات اجرایی خط لوله به قطر 12 اینچ بطول 50 کیلومتر

– اجرای کلیه عملیات تست هیدرو استاتیک، تست پوشش و رادیوگرافی

– تهیه کلیه مصالح بر اساس شرح پیمان

– اجرای 3 ایستگاه شیر بینی راهی، انشعاب و گیرنده و فرستنده توپک

– اجرای 2 ایستگاه حفاظت کاتدیک جهت نگهداری خط لوله

– اجرای کلیه تست ها و آزمایش های لازم در طول مسیر

– نصب مارکرهای نشان دهنده در کل خط

اهم مقادیر

– خاکبرداری در انواع زمین های خاکی، سنگی و اتفجاری حدود 1،000،000 مترمکعب در مناطق کفی و کوهستانی

– حفاری کانال در انواع زمین های خاکی، سنگی و انفجاری حدود 150،000 مترمکعب در مناطق کفی و کوهستانی

– تهیه مصالح رودخانه ای به حجم 100،000 مترمکعب

– رادیوگرافی در سایزهای مختلف به تعداد 4،500 سرجوش

– تهیه و اجرای خاک سرندی اطراف لوله ها و قرضه مناسب به حجم 150،000 مترمکعب

– اجرای بتن مسلح اطراف لوله در بستر رودخانه ها C.W بطول 1000 متر

– اجرای عبور عرضی از جاده ها آسفالته، راه آهن و عبور از رودخانه ها به تعداد 14 مورد

عنوانمقدار
کارفرماشرکت گاز استان لرستان
دستگاه نظارتشرکت گاز استان لرستان
مدت انجام پروژهچهارده ماه
محل انجام پروژهحدفاصل شهر کوهدشت به پلدختر
وضعیت پروژهتحویل قطعی