ترمیم و اجرای پلهای جاده دسترسی و دکانترهای تصفیه خانه آب سر بندر

تاریخ انجام پروژه

1378

شرح کلی پروژه

این پیمان شامل اجرای عملیات تخریب و ترمیم شانزده دستگاه پل ماشین رو ، احداث جاده دسترسی پلهاای تصفیه خانه آب سر بندر ، اجرا و تعمیر و بازسازی دکانترهای تصفیه خانه آب سر بندر بوده است.

دامنه کار

– عملیات تخریب سطحی و اجراء آسیب دیده شانزده (16) دستگاه پل ماشین رو

–  عملیات ترمیم و بهسازی شانزده (16) دستگاه پل ماشین رو.

– اجرای پوشش حفاظتی روی بتن های نمایان

– تعمیر و بازسازی دکانتر های سربندر.

– احداث خاکریزی حفاظتی و جاده دسترسی موقت اطراف.

اهم مقادیر

عنوانمقدار
کارفرماشرکت آب و برق خوزستان
دستگاه نظارتشرکت مهندسین مشاور ساز آب اهواز
مدت انجام پروژهدوازده ماه
محل انجام پروژهسربندر اهواز
وضعیت پروژهتحویل قطعی