احداث قسمت ۱۷ شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اهر

تاریخ انجام پروژه

1382

شرح کلی پروژه

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اهر (قسمت هفدهم) به طول 22 کیلومتر واقع در بافت قدیم شهر اهر و در مجاورت فاضلاب سنتی لوله گذاری شده به دلیل شرایط نامناسب ژئولوژیکی شهر 12000 متر از مسیر به صورت ترانشه باز و 10000 متر باقیمانده به صورت نقب اجرا گردیده است.

دامنه کار

– نقشــه برداری و پیــاده سازی مسیر لوله گذاری حفر ترانشه یا نقب

– ساخت و نصب آدم روها پیش ساخته بتنــی و آجــری در جا

– مهار فاضلاب سنتی شهر که در نزدیک ترانشــه ها موجود بوده و تست و تحــویل شبکه

اهم مقادیر

– تعداد آدم رو 352 عدد

– لوله به قطر 250 میلیمتر 9800 متر طول

– لوله به قطر 300 میلیمتر 12200 متر طول

 

عنوانمقدار
کارفرماشرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
دستگاه نظارتشرکت مهندسین مشاور آشناب
مدت انجام پروژهبیست و دو ماه
محل انجام پروژهشهر اهر (بافت قدیمی و بازار) قسمت هفدهم
وضعیت پروژهتحویل قطعی