احداث راه دسترسی پروژه پسمانگور

تاریخ انجام پروژه

1388

شرح کلی پروژه

پروژه اجرای 21 کیلومتر راه دسترسی آسفالته از شهرستان انارک تا محل احداث سایت پسمانگور برای ایجاد ارتباط با شبکه راههای سراسری که شامل انجام عملیات خاکبرداری، احداث ابنیه فنی و دیواره ها و پل ها، آبروها، نصب علایم و جانپناه ها و سایر عملیات مرتبط توسط این شرکت اجراء گردیده است.

هدف از اجرای پروژه توسعه صنعت پسمانداری هسته ای و رسیدن به خودکفایی ملی می باشد.

دامنه کار

– خاکبرداری براساس پروفیلهای طولی و عرضی و رسیدن به نقاط کد

– احداث کلیه ابنیه فنی شامل دیوارها، پلها، آبروها، کانالهای کف سری

– احداث و اجرای کلیه علایم ایمنی، گاردویل و جان پناههای مورد نیاز

– اجرای کلیه ورودی و خروجی های فرعی جاده

اهم مقادیر

– اجرای خاکبرداری در انواع زمین خاکی، سنگی و انفجاری به حجم 850،000 مترمکعب

– اجرای آسفالت به حجم 34،000 مترمکعب

– اجرای زیراساس به حجم 35،000 مترمکعب

– اجرای اساس به حجم 28،000 مترمکعب

– اجرای قالب بندی فلزی در سطح 14،000 مترمربع

– اجرای آرماتوربندی و انواع کارهای فلزی به وزن 120،000 کیلوگرم

– انواع بتن ریزی در حجم 10،000 مترمکعب

عنوانمقدار
کارفرماشرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران
دستگاه نظارتمهندسین مشاور صنعتی ایران
مدت انجام پروژهپانزده ماه و شصد ماه دوره نگهداری
محل انجام پروژهشهرستان انارک
وضعیت پروژهتحویل قطعی